Innlandsconsult AS - samferdselsteknikk, kommunalteknikk og arealplanlegging

Innlandsconsult AS tar oppdrag innen

samferdselsteknikk, kommunalteknikk og arealplanlegging,

 med hovedvekt på:

  • Byggeplaner for riksveger, fylkesveger, kommunale og private veger
  • Parkeringsplasser, atkomstløsninger og utomhusanlegg
  • Offentlige og private vann- og avløpsanlegg
  • Overvannsløsninger basert på fordrøyning og infiltrasjon
  • Reguleringsplaner for offentlige og private veganlegg, samt tomtefelt, næringsutvikling etc.

Tjenester

Samferdselsteknikk

Samferdselsteknikk

Prosjektering av det meste innen riksveger, fylkesveger, kommunale og private veger. Vi prosjekterer også tilstøtende anlegg som torg, plasser, parkerings- og terminalanlegg.

Les mer

Kommunalteknikk - VA

Kommunalteknikk - VA

Innlandsconsult AS innehar solid kompetanse innen prosjektering av vann- og avløpsanlegg. Alt fra store kommunale hovedledninger til mindre private stikkledningsanlegg.

Les mer

Arealplanlegging

Arealplanlegging

Utarbeidelse av reguleringsplaner for samferdselsanlegg, boligfelt, industri- og næringsområder mv. Fra oppmåling, reguleringsplan med tekniske planer osv.

Les mer

Prosjekteksempler

Fv166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Fv166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Reguleringsplan, byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden, bistand byggherrens SHA-plan: Senkning og oppgradering av 300 meter lang strekning av Fv166 Skolevegen gjennom ny jernbaneundergang.

Nygata, Brumunddal

Nygata, Brumunddal

Byggeplan med anbudsbeskrivelse etter NS 3420. Opprusting av Nygata til miljøgate, samt etablering av ny gate rundt nytt kvartal. Bussholdeplasser. Etablering av nye VA-ledninger langs Nygata/Jernbanegata, samt for nytt kvartal.

Fv. 84 Ringsakervegen, Brumunddal

Fv. 84 Ringsakervegen, Brumunddal

Reguleringsplan, byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden: etablering av ca. 630 meter gang- og sykkelveg langs Fv. 84 Ringsakervegen fra kryss med Fremstadvegen til kryss med Skansvegen. Busslommer.

Vestbyen kvartal, Hamar

Vestbyen kvartal, Hamar

Byggeplan for ca. 75 meter ny gate, opprusting av ca. 75 meter eksisterende gate til miljøgate, etablering av fortau langs ca. 150 meter eksisterende gate og ca. sanering av ca. 75 meter kommunale hovedledninger.

E16/ Rv2 Østre Solørveg, Kongsvinger

E16/ Rv2 Østre Solørveg, Kongsvinger

Byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden, bistand byggherrens SHA-plan: Oppgradering av 1,8 km lang strekning av E16/Rv2, fra kryss med Kongevegen til kryss med Tjernsbergs veg. Heving av kjøreveg til flomsikker høyde.

Brennerivegen, Brumunddal

Brennerivegen, Brumunddal

Byggeplan med anbudsbeskrivelse etter NS 3420: Sanering av kommunale hovedledninger og istandsetting av kommunal veg i Brumunddal sentrum. Lengde ca. 250 meter. Lukket drenering. Overvannsberegninger for store deler av Brumunddal sentrum

Fv. 199 Kirkevegen, Stange

Fv. 199 Kirkevegen, Stange

Reguleringsplan og byggeplan for ca. 400 meter gang- og sykkelveg langs Fv. 199 Kirkevegen, fra kryss med Såstadvegen til kryss med Vestadvegen. Bussholdeplasser. Lukket drenering. Støttemurer. Støyberegninger. Veglys.

Infrastruktur Hval søndre, Sørum

Infrastruktur Hval søndre, Sørum

Byggeplan for offentlig infrastruktur til boligprosjekt på Hval søndre. Reetablering av ca. 50 meter lang strekning av Fv171 Haldenvegen ifm. etablering av gs-kulvert. Omlegging av ca. 110 meter lang strekning av Fv1494 Gauteidvegen, busslomme og parallel gs-veg.

Nes Strandhager, Nes

Nes Strandhager, Nes

Byggeplan VVA for hytteprosjekt. Ca. 700 meter atkomstveg. Ca. 700 meter felles privat VA-ledningsanlegg. Ca. 200 meter kommunal vannledning. Lukket drenering. Fordrøyningsanlegg overvann.

Fv166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Fv166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Reguleringsplan, byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden, bistand byggherrens SHA-plan: Senkning og oppgradering av 300 meter lang strekning av Fv166 Skolevegen gjennom ny jernbaneundergang.

Nygata, Brumunddal

Nygata, Brumunddal

Byggeplan med anbudsbeskrivelse etter NS 3420. Opprusting av Nygata til miljøgate, samt etablering av ny gate rundt nytt kvartal. Bussholdeplasser. Etablering av nye VA-ledninger langs Nygata/Jernbanegata, samt for nytt kvartal.

Fv. 84 Ringsakervegen, Brumunddal

Fv. 84 Ringsakervegen, Brumunddal

Reguleringsplan, byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden: etablering av ca. 630 meter gang- og sykkelveg langs Fv. 84 Ringsakervegen fra kryss med Fremstadvegen til kryss med Skansvegen. Busslommer.

Vestbyen kvartal, Hamar

Vestbyen kvartal, Hamar

Byggeplan for ca. 75 meter ny gate, opprusting av ca. 75 meter eksisterende gate til miljøgate, etablering av fortau langs ca. 150 meter eksisterende gate og ca. sanering av ca. 75 meter kommunale hovedledninger.

E16/ Rv2 Østre Solørveg, Kongsvinger

E16/ Rv2 Østre Solørveg, Kongsvinger

Byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden, bistand byggherrens SHA-plan: Oppgradering av 1,8 km lang strekning av E16/Rv2, fra kryss med Kongevegen til kryss med Tjernsbergs veg. Heving av kjøreveg til flomsikker høyde.

Fv. 199 Kirkevegen, Stange

Fv. 199 Kirkevegen, Stange

Reguleringsplan og byggeplan for ca. 400 meter gang- og sykkelveg langs Fv. 199 Kirkevegen, fra kryss med Såstadvegen til kryss med Vestadvegen. Bussholdeplasser. Lukket drenering. Støttemurer. Støyberegninger. Veglys.

Infrastruktur Hval søndre, Sørum

Infrastruktur Hval søndre, Sørum

Byggeplan for offentlig infrastruktur til boligprosjekt på Hval søndre. Reetablering av ca. 50 meter lang strekning av Fv171 Haldenvegen ifm. etablering av gs-kulvert. Omlegging av ca. 110 meter lang strekning av Fv1494 Gauteidvegen, busslomme og parallel gs-veg.

Nes Strandhager, Nes

Nes Strandhager, Nes

Byggeplan VVA for hytteprosjekt. Ca. 700 meter atkomstveg. Ca. 700 meter felles privat VA-ledningsanlegg. Ca. 200 meter kommunal vannledning. Lukket drenering. Fordrøyningsanlegg overvann.

Fv166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Fv166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Reguleringsplan, byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden, bistand byggherrens SHA-plan: Senkning og oppgradering av 300 meter lang strekning av Fv166 Skolevegen gjennom ny jernbaneundergang.

Nygata, Brumunddal

Nygata, Brumunddal

Byggeplan med anbudsbeskrivelse etter NS 3420. Opprusting av Nygata til miljøgate, samt etablering av ny gate rundt nytt kvartal. Bussholdeplasser. Etablering av nye VA-ledninger langs Nygata/Jernbanegata, samt for nytt kvartal.

Vestbyen kvartal, Hamar

Vestbyen kvartal, Hamar

Byggeplan for ca. 75 meter ny gate, opprusting av ca. 75 meter eksisterende gate til miljøgate, etablering av fortau langs ca. 150 meter eksisterende gate og ca. sanering av ca. 75 meter kommunale hovedledninger.

Brennerivegen, Brumunddal

Brennerivegen, Brumunddal

Byggeplan med anbudsbeskrivelse etter NS 3420: Sanering av kommunale hovedledninger og istandsetting av kommunal veg i Brumunddal sentrum. Lengde ca. 250 meter. Lukket drenering. Overvannsberegninger for store deler av Brumunddal sentrum

Infrastruktur Hval søndre, Sørum

Infrastruktur Hval søndre, Sørum

Byggeplan for offentlig infrastruktur til boligprosjekt på Hval søndre. Reetablering av ca. 50 meter lang strekning av Fv171 Haldenvegen ifm. etablering av gs-kulvert. Omlegging av ca. 110 meter lang strekning av Fv1494 Gauteidvegen, busslomme og parallel gs-veg.

Nes Strandhager, Nes

Nes Strandhager, Nes

Byggeplan VVA for hytteprosjekt. Ca. 700 meter atkomstveg. Ca. 700 meter felles privat VA-ledningsanlegg. Ca. 200 meter kommunal vannledning. Lukket drenering. Fordrøyningsanlegg overvann.

Fv166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Fv166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Reguleringsplan, byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden, bistand byggherrens SHA-plan: Senkning og oppgradering av 300 meter lang strekning av Fv166 Skolevegen gjennom ny jernbaneundergang.

Fv. 84 Ringsakervegen, Brumunddal

Fv. 84 Ringsakervegen, Brumunddal

Reguleringsplan, byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden: etablering av ca. 630 meter gang- og sykkelveg langs Fv. 84 Ringsakervegen fra kryss med Fremstadvegen til kryss med Skansvegen. Busslommer.

Fv. 199 Kirkevegen, Stange

Fv. 199 Kirkevegen, Stange

Reguleringsplan og byggeplan for ca. 400 meter gang- og sykkelveg langs Fv. 199 Kirkevegen, fra kryss med Såstadvegen til kryss med Vestadvegen. Bussholdeplasser. Lukket drenering. Støttemurer. Støyberegninger. Veglys.

Om meg

Joar Bryhni - sivilingeniør

Joar Bryhni

Sivilingeniør

Lang erfaring og gode kvalifikasjoner innen:

•  Planlegging og prosjektering av veganlegg.

•  Vann- og avløp, kabel- og belysningsanlegg, støttemurer, støyberegninger og støytiltak mv.

•  Utarbeidelse av reguleringsplaner for veganlegg, boligområder og næringsområder.

Les mer

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar