FV 166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Fv. 166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Fagområder: Samferdselsteknikk, kommunalteknikk, arealplanlegging

Oppdragsgiver: Statens vegvesen og Løten kommune (VA)

Tidsperiode: 2016-2018 

Omfang: Ca. 3,4 mill. NOK (eks. mva.)

Rolle: Prosjektering, prosjektledelse

Oppdrag og gjennomføring

Reguleringsplan, byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden, bistand byggherrens SHA-plan: Senkning og oppgradering av 300 meter lang strekning av Fv166 Skolevegen gjennom ny jernbaneundergang. Parallell gang- og sykkelveg. Ny rundkjøring i krysset med Fv167 Stasjonsvegen. Ca. 150 meter felles atkomstveg for avkjørselssanering. Omlegging kommunale hovedledninger VA, traselengde ca. 250 meter. Overvann inntil 400 DV, spillvann inntil 200 PVC, vann inntil 225 PE. Lukket drenering, pumpestasjon og infiltrasjonsanlegg overvann.  

Status: Tiltaket er ferdig bygget

Referanse: Oppgis på forespørsel 

Bilder fra prosjektet

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar