Infrastruktur Hval søndre, Sørum

Infrastruktur Hval søndre, Sørum

Fagområder: Samferdselsteknikk, kommunalteknikk

Oppdragsgiver: Romeriksåsen AS

Tidsperiode: 2018-

Omfang: Ca. 1,3 mill. NOK (eks. mva.)

Rolle: Prosjektering, prosjektledelse

Oppdrag og gjennomføring

Byggeplan for offentlig infrastruktur til boligprosjekt på Hval søndre. Reetablering av ca. 50 meter lang strekning av Fv171 Haldenvegen ifm. etablering av gs-kulvert. Omlegging av ca. 110 meter lang strekning av Fv1494 Gauteidvegen, med etablering av busslomme og reetablering av parallel gs-veg. Ca. 360 meter kommunal samleveg med parallell gs-veg. Ca. 380 meter gs-veg og støyvoll m/støyskjerm langs Haldenvegen. Ca. 170 meter frittliggende gs-veg via gs-kulvert under Haldenvegen og internt i boligprosjekt. Lukket drenering for samtlige veganlegg. Ca. 1500 meter kommunal VA-trase. Overvannsledninger inntil 400 mm PVC, spillvannsledninger inntil 200 mm PVC, vannledninger inntil 225 mm PVC. Fordrøyningsanlegg overvann.

Status: Byggeplan i sluttfase

Referanse: Oppgis på forespørsel

Bilder fra prosjektet

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar